Részvételi feltételek és játékszabályzat
„A nagy City-Teszt! Európa metropoliszai Téged várnak!” c. rádiós nyereményjátékhoz

Részvételi feltételek és játékszabályzat<br/>„A nagy City-Teszt! Európa metropoliszai Téged várnak!” c. rádiós nyereményjátékhoz

A Győr+ Média Zrt. (a továbbiakban: lebonyolító) által lebonyolított és a Flughafen Wien Aktiongesellschaft (a továbbiakba Szervező) által szervezett nyereményjátékra (a továbbiakban „Játék”) az alábbi szabályok vonatkoznak:

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Győr+ Média Zrt., illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő további gazdálkodó szerveztek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk: 685.§ b) pont).

 

2. A játék időtartama

A Játék a Győr+ Rádióban 2016. április 18-22. valamint 2016 április 25-29 között zajlik.

 

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja. A Szervező jogosult továbbá jelen Játékszabályzatot bármikor módosítani.

 

3. A Játék leírása, illetve menete

A Játékosok a Győr+ Rádióban naponta több – előre nem közölt – időpontban felhangzó „Kapitány” szignál után a Győr+ Rádió telefonszámán (96/777-777) jelentkezhetnek a játékra. A műsorvezető sorrendben a 3. telefonálóval játszik.

A Győr+ Rádió a játékot adáson kívül rögzíti, majd ezt követően adásba szerkeszti. A Játékba történő jelentkezéssel a Játékosok kifejezett hozzájárulásokat adják a velük történő beszélgetés teljes időtartamban történő rögzítéséhez és szerkesztés utáni sugárzásához.

 

A Játék során a műsorvezető felsorol 3 „kelléket”, melyet egy városlátogatás során magával vinne poggyászában. Felteszi a kérdést, hogy ezen kellékek alapján képzeletben hova repülhet. A válaszadásra három várost említ lehetőségként, melyből a Játékosnak választania kell. Helyes válasz esetén a Játékos nyer. Helytelen válasz esetén a következő betelefonáló kap lehetőséget a Játékra.

 

A Játékban nem vehet ismételten részt olyan személy, aki a Játék bármelyik korábbi fordulója során már nyertesként lett kihirdetve.

 

4. Nyeremény

A Játékosok a Szervező által biztosított tárgynyereményeket nyerhetik meg. Az egyes időpontokban lebonyolított Játékok során a megnyerhető nyeremények különbözhetnek egymástól. Az adott Játékhoz a Lebonyolító saját hatáskörben rendeli hozzá az egyes nyereményeket, melyen a Játékosok kérésére változtatni nem lehet. Minden nyertes Játékos az általa megnyert Játékhoz társított nyeremény átvételére jogosult, a nyeremény módosítására nincs lehetőség.

 

A nyeremények személyesen, vagy a nyertes teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása útján eljáró meghatalmazottja által a Győr+ Média Zrt. székházában (Győr, Kodály Zoltán u. 32/a) vehetők át 2016. április 28-a után, munkanapokon 9:00 és 14:00 között a recepción.

 

A nyeremények átvételének feltétele, hogy az átvétel során a nyertes Játékos megadja a Lebonyolító számára nevét, lakcímét és telefonszámát. Amennyiben a nyertes ezen adatait nem adja meg a nyeremény átvétele során a Lebonyolító részére, úgy a nyeremény átvételére nem jogosult, és semmilyen kártérítési követeléssel nem élhet sem a Lebonyolító sem a Szervező felé. Ebben az esetben a Lebonyolító jogosult az át nem adott tárgynyereményt egy újabb Játék keretében felhasználni.

 

A Nyeremények sem készpénzre, sem pedig egyéb Nyereményre vagy kedvezményre a Játék keretében át nem válthatóak és a nyerési jogosultság a Nyertesek által másra át nem ruházható.

 

10. A játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

- bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a játékkal kapcsolatos posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy

- bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,

- sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Játékban,

 

A Játékos a Játékba történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg, a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a játékostól.

 

11. Adatkezelés, adatvédelem

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Lebonyolítónak, azaz a Győr+ Média Zrt.-nek adják meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a Nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt kerül felhasználásra. A Játékban résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, lakcím, telefonszám) a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező a Játékos esetleges kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a - fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintettek – információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti - hozzájárulása. A Játékosok tudomásul veszik továbbá, hogy a személyes adatok kezelésére a Játék időtartama alatt kerül sor.

A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatokat csak a Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult megismerni. A Szervező biztosítja a Játékost, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

A játékban való részvétellel a Játékos egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben nyer – neve, és a róla készült fotó megjelenjen minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen a Győr+ Média Zrt. valamennyi kommunikációs csatornáján és Facebook oldalán.

 

12. Felelősség a Nyereményekért

A Lebonyolító Győr+ Média Zrt. a Nyeremények tekintetében minőségi és teljesítési felelősséget nem vállal, a Nyertes igényét jogszabályi keretek között a Nyeremények szolgáltatójával, a Flughafen Wien Aktiongesellschaft-tal szemben érvényesítheti.

 

14. Egyéb

Az Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező illetve a Lebonyolító döntését fogadják el irányadónak. A Lebonyolító és a Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan.

 

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező és a Lebonyolító döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Győr, 2016. április 14.

 

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×